Mikołajki

EDO Arka

Idea budowy Ewangelickiego Dom Opieki „ ARKA”  zrodziła się  z wielkiej potrzeby roztoczenia opieki nad ludźmi samotnymi i chorymi. Po zamknięciu Domu Opieki w Sorkwitach, Diecezja Mazurska  nie posiadała ani jednej placówki charytatywno - opiekuńczej. Inicjatorem budowy ARKI był ks. Franciszek Czudek – były proboszcz Parafii a obecnie kapelan Domu. W czasie wizyt duszpasterskich w domach wielu   parafian dostrzegał autentyczny niedostatek a czasami wręcz ogromną biedę. Zapracowane dzieci nie były w stanie zapewnić swym starym, niedołężnym już  rodzicom koniecznej opieki.

 

 Budowę tego Domu rozpoczęto wiosną 1994 roku, kamień węgielny wmurowano uroczyście 11- czerwca 1994 r. Natomiast  prace budowlane zakończono i dokonano poświęcenia tego Domu 18 listopada 1995 roku. Dom ten  przeznaczony jest dla ludzi w podeszłym wieku. Jest to budynek 4-  kondygnacyjny.  W budynku tym, w pokojach 1 i 2 osobowych zamieszkuje  100 pensjonariuszy. ARKA posiada bardzo dobrze wyposażone gabinety lekarskie, zabiegowe, oraz rehabilitacyjne . Na każdym piętrze znajdują się obszerne sale telewizyjne oraz kuchenki. Na trzecim piętrze znajdują się pokoje gościnne dla rodzin odwiedzających mieszkańców Domu Opieki oraz obszerne kaplica w której  odbywają się tygodniowe nabożeństwa i godziny biblijne. Z kaplicy tej korzystają też duchowni katoliccy spełniający posługę duszpasterską wobec wyznawców kościoła rzymsko- katolickiego którzy również w naszym Domu zamieszkują.

Każdy dzień w Arce rozpoczynamy modlitwą i rozmyślaniem biblijnym  prowadzonym i przekazywanym poprzez radiowęzeł o godz. 645    do wszystkich pokoi EDO ARKA. Również wszyscy obłożnie chorzy mają możliwość uczestniczyć poprzez radiowęzeł  we wszystkich  nabożeństwach jakie odbywają się w  Kościele ewangelickim w Mikołajkach.

 

Oprócz opieki pielęgnacyjno -  medycznej dla podopiecznych organizowane są  zajęcia terapeutyczne w pracowniach plastycznych Domu Opieki oraz zajęcia kulturalno – oświatowe, zabawy  i  wycieczki

 

 

Opis Środowiskowego Domu Samopomocy

w Mikołajkach

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Prowadzony jest przez Parafię Ewangelicko- Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach. Mieści się on na parterze Ewangelickiego Domu Opieki ”ARKA”. Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 01.11.2006 r. i przeznaczony jest dla 60 osób z chorobami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych .

Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Ś.D.S, niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. 

         Terapia zajęciowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mikołajkach prowadzona jest przez zespół terapeutyczny w następujących pracowniach:
-Pracownia komputerowa;
-Pracownia wsparcia psychicznego;
-Pracownia kulinarna;
-Pracownia plastyczna;
-Pracownia muzyczna;
-Pracownia krawiecka;
-Pracownia ćwiczeń i rekreacji;

-Pracownia doświadczania świata;

-Pracownia stolarska i obróbki drewna.


Ponadto do dyspozycji uczestników zajęć mamy również salę alternatywną do różnego rodzaju spotkań (imprezy kulturalne i towarzyskie), jak również salę terapii duchowej (kaplicę), która pozwala uczestnikom zajęć na wyciszenie się i oddanie się modlitwie.

'

Pracownia komputerowa

W pracowni komputerowej uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę niezbędną do pracy przy komputerze . Uczą się podstaw pracy z komputerem (budowa, poprawne włączanie i wyłączanie, obsługa urządzeń podłączonych do jednostki centralnej komputera- drukarka). Zajęcia mają na celu przyswojenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności, przydatnych w codziennym życiu. Praca z komputerem jest doskonałą metodą poprawienia sprawności manualnej podopiecznych. Wykonują oni takie czynności jak:

-Praca w pakiecie OpenOffice:

- przepisywanie i redagowanie tekstów (pism, podań) przy zachowaniu zasad poprawnej pisowni (nauka ortografii i gramatyki);

-Praca z programem Mistrz klawiatury - nauka szybkiego pisania;

-Rysowanie i malowanie w programie Paint

-Obróbka i oglądanie zdjęć;

-Słuchanie muzyki;

-Gry zręcznościowe;

- Tworzenie własnej gazetki - "Jacy jesteśmy..?"

W wyposażeniu pracowni są również programy i gry edukacyjne, dzięki którym podopieczni mogą rozwinąć swoje umiejętności i zainteresowania (encyklopedie multimedialne- np. encyklopedia historii, przyrody, ptaków, zdrowia człowieka). Nabytą wiedzę uczestnicy zajęć mogą zaprezentować podczas organizowanych wewnętrznych teleturniejów.

Pracownia wsparcia psychicznego

Pracownia wsparcia psychicznego to przede wszystkim rozmowy z podopiecznymi, zajęcia relaksacyjne,edukacyjne,integracyjne, ozwijające wyobraźnię uczestników, zabawy ruchowe. Podczas zajęć podopieczni uczą się również słuchania drugiej osoby, otwartości i zrozumienia, uczą się mówić o swoich uczuciach i problemach (elementy socjoterapii), poznają się nawzajem.

Zajęcia edukacyjne to m. in. :

-poznawanie liter- nauka czytania i pisania (książki edukacyjne);

-nauka poprawnej wymowy wyrazów i całych zdań;

-zajęcia mające na celu pogłębianie wiedzy ogólnej uczestników zajęć np. gry w olimpiadę, scrabble, szachy, warcaby;

Zajęcia relaksacyjne:

-słuchanie muzyki;

-czytanie książek, czasopism,

-oglądanie filmów fabularnych, dokumentalnych oraz programów rozrywkowych;

 

Pracownia kulinarna

Zajęcia w pracowni kulinarnej mają na celu przystosowanie podopiecznych do samoobsługi i zaradności życiowej, aby najbardziej jak to możliwe mogli samodzielnie funkcjonować w otaczającym ich środowisku. Uczestnicy nabywają umiejętności kulinarne, począwszy od nauki podstawowychczynności takich jak:- zachowania się przy stole, nakrywania do stołu, przyjmowania gości, obsługę sprzętów kuchennych, dbanie o ład i porządek w kuchni, poznawanie zasad zdrowego odżywiania się oraz przestrzegania higieny w kuchni, aż po przygotowywanie posiłków.

Podopieczni przygotowują śniadania :

-krojenie chleba, wędlin, sera robienie kanapek;

-przygotowywanie zupy mlecznej;

-zaparzenie herbaty, kawy, kakao;

Podopieczni biorą czynny udział w przygotowywaniu prostych dań obiadowych:

-obieranie warzyw, przygotowywanie sałatek i surówek;

-lepienie pierogów, przygotowywanie farszu,sosów;

Uczestnicy zajęć bardzo chętnie również przygotowują różnego rodzaju poczęstunki (pieczenie ciast i ciasteczek,

 

Pracownia plastyczna

Zajęcia prowadzone w pracowni plastycznej pozwalają uczestnikom na rozwinięcie swoich zdolności manualnych. Dzięki bogatemu wyposażeniu sali podopieczni uczą się nowych technik malarskich jak i różnorodnych technik plastycznych (sploty, wypalanie, lepienie z modeliny, plasteliny), co pozwala na rozwinięcie ich zainteresowań. Prace wykonywane są różnorodnymi technikami m. in:

-farbami plakatowymi, witrażowymi na papierze, na folii witrażowej, na szkle;

-ze sznura sizalowego ( wazony, kwiaty, stroiki świąteczne);

-kredkami, mazakami, ołówkiem;

-z bibuły (obrazy, kwiaty)

-itp...

Uczestnicy zajęć wykonują prace samodzielnie, jak również chętnie współpracują w grupie. Wnoszą bardzo dużo własnychpomysłów, dlatego można śmiało powiedzieć, iż zajęcia prowadzone w pracowni plastycznej rozwijają podopiecznym wyobraźnię, dzięki czemu stają się bardziej kreatywni i chętni do pracy.

 

Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata to realizacja programu zapewniającego osobom niepełnosprawnym wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, o co się z tym wiąże - rozwój. Dzięki tej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście.

Sala doświadczania świata tworzy świat przeżyć, w którym niepełnosprawny czuje się dobrze, i w którym może być sam ze sobą. Poznaje świat według własnej metody poprzez aktywację zmysłów, na podstawie własnego tempa i własnej decyzji.

Przebywanie w sali doświadczania świata nie musi być nadzorowane przez specjalistów - rolę terapeutów mogą pełnić opiekunowie będą rodzice. Ogromne znaczenie ma więź emocjonalna, istniejąca pomiędzy pacjentem a opiekunem. Wspólne przebywanie pogłębia i intensyfikuje kontakt, wpływa bardzo pozytywnie na więzi już istniejące, wyzwala nowe przeżycia, jest czymś więcej niż terapią.

Sala doświadczania świata jest to pomieszczenie, w którym przy świadomie skomponowanych urządzeniach, proponowane są bodźce o określonym natężeniu i pierwszorzędnym znaczeniu. Osoby niepełnosprawne zostają zaktywizowane w stopniu podstawowym poprzez oddziaływanie na zmysły światłem, zapachem, odgłosem, muzyką.

 

Pracownia stolarska

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności manualnych uczestników, nauka obróbki drewna, nauczenie rozplanowania i rysowania ornamentów, co rozwija to zdolności manualne. Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowanego działania oraz pracy z narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu.
Pod czujnym okiem opiekuna i ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo wykonywane są drobne prace stolarskie takie jak:


1. obróbka kawałków drewna, szlifowanie i heblowanie,
2.wbijanie gwoździ, przykręcanie śrub i wkrętów,
3.wyrzynanie drewnianych figurek,
4. wykonanie obrazów techniką wypalania na drewnie bądź tworzenie linorytów,
5. wykonywanie ozdób oraz ram do obrazu (różne formy kwiatów z drewna, pudełka i drobne przedmioty gospodarstwa domowego),
6. wykonywanie witraży,
7.sklejanie różnych modeli z elementów drewnianych,
8. malowanie powstałych dzieł farbami olejnymi,
9 wykonanie rzeźb, płaskorzeźb, figurek z kory drzewa,
10. szlifowanie, czyszczenie papierem ściernym drewnianych powierzchni
11.posługiwanie się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi,
12. naprawianie prostych mebli, reperowanie urządzeń gospodarstwa domowego,
13. zapoznanie się z narzędziami stolarskimi i ich zastosowaniem w prostych czynnościach stolarskich.

 

 

Pracownia muzyczna

Zadaniem pracowni muzycznej jest polepszenie stanu zdrowia fizycznego i psychofizycznego uczestników zajęć. Zajęcia pełnią funkcję aktywizującą dla osób przewlekle chorych. Jest to forma czynnego wypełnienia czasu. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności z zakresu muzyki poprzez naukę śpiewu, zajęcia muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem instrumentarium orfa. Zapoznają się z pracą z mikrofonem i obyciem na scenie, poznają proste elementy tańca. Zdobyta wiedza ogólnomuzyczna pozwala uczestnikom zajęć na zrelaksowanie się w świecie muzyki, co polepsza ich samopoczucie. Zajęcia uczą również współdziałania w grupie, pełnią rolę uspołecznienia uczestników.

 

Pracownia krawiecka

 

Dzięki oswajaniu się ze sztuką krawiecką podopieczni są w stanie samodzielnie wykonać proste czynności dnia codziennego takie jak:

- przyszywanie guzików, podkładanie nogawek;

- zwężanie ubrań, szycie prostych strojów;

- krochmalenie, prasowanie;

Poza tymi czynnościami uczestnicy zajęć wykazują również chęć wykonywania różnorodnych robótek ręcznych np.:

- dzianie (szaliki, czapki, skarpety);

-       haftowanie obrusów, serwetek (różnymi ściegami); Z podopiecznymi na zajęciach w pracowni krawieckiej wykonujemy również różnego rodzaju ozdoby okolicznościowe ( ozdoby świąteczne, haftowane ozdoby na ściany, proste zabawki). Jest to dla uczestników zajęć ciekawa forma spędzania czasu oraz doskonała metoda rozwijająca zdolności manualne poszczególnych podopiecznych.

-        

Pracownia ćwiczeń i rekreacji

Zajęcia prowadzone w pracowni ćwiczeń i rekreacji to przede wszystkim rehabilitacja poudarowa, powylewowa u osób po tych stanach, jak również ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości w stawach, ćwiczenia ogólnorozwojowe zwiększające wydolność układu krążenia i oddechowego. Dzięki posiadanym sprzętom ( atlas wielofunkcyjny, rowery stacjonarne, bieżnia, rower wahadłowy, stół do ping-ponga, piłkarzyki, worek bokserski) przeprowadzane są również:

- masaże;

- ćwiczenia bierne, samowspomagane;

- nauka chodzenia, gry i zabawy grupowe;

- ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową- ćwiczenia czynne przy odpowiednimobciążeniu dostosowanym do możliwości pacjenta.